Z NAMI SKUTECZNIE ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE OBIEKTÓW

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  art. 13 ust. 1 i ust. 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Security Media Sp. z o.o.  jako Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Security Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 178-180,NIP: 894-30-18-437, KRS 0000382865, REGON 021480966.

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Security Media Sp. z o.o.
Żernicka 178-180
54-510 Wrocław
Adres e-mail: biuro@securitymedia.pl

W jaki sposób trafiają do nas Państwa dane ?

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa lub z innych powszechnie dostępnych źródeł jak np.: baza danych CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie kategorie danych przetwarzamy:

– podstawowe dane: Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres,, stanowisko, jednostka w strukturze organizacyjnej klienta/dostawcy, dane niezbędne do wystawienia faktury, wykonania usługi, realizacji zamówienia bądź umowy;

– informacje o kliencie/dostawcy: – NIP podmiotu;

– dane dot. obsługi klienta – adres dostawy, dane dot. korespondencji z klientem oraz spotkań z klientem.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższych celach:

– prowadzenie i rozszerzanie współpracy z klientem;

– w związku ze sprzedażą, z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją i obsługą klienta;

wykonania na Państwa życzenie czynności poprzedzających wykonanie usługi, zamówienia bądź realizację umowy;

– realizacji zamówienia;

– realizacji usługi;

– realizacji umów zawartych z klientami oraz z partnerami biznesowymi;

– wystawienia faktury oraz prowadzenie rozliczeń z kontrahentami;

– marketingowych produktów i usług Security Media Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – wyrażona przez Państwa zgoda.

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO  niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO  niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Security Media Sp. z o.o. np. dotyczącego wystawienia faktury lub  zachowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego.

 art. 6 ust. 1 lit. f  RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Security Media Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią w zakresie:

  • dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Security Media Sp. z o.o. dla marketingu bezpośredniego produktów i usług;
  • niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Security Media Sp. z o.o. jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Security Media Sp. z o.o.

– wyrażona przez Państwa zgoda.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych mogą być:

– podmioty świadczące na rzecz Security Media Sp. z o.o. usługi doradcze, spedycyjne, pocztowe, pomoc prawną;

– inne podmioty świadczące na rzecz Security Media usługi zgodnie z umową np.: biuro rachunkowe, firma hostingowa.

– inne organy i instytucje państwowe gdy zaistnieją ku temu przyczyny prawne.

Państwa dane osobowe których Administratorem jest Security Media Sp. z o.o. nie są przekazywane do Państw trzecich poza Unię Europejską (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres niezbędny do wykonania umowy łączącej Państwa z Security Media Sp. z o.o. a w przypadku zakończenia realizacji  umowy oraz przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Security Media Sp. z o.o. lub Państwa;

– przez okres do 5 lat od dnia zakończenia/rozwiązania umowy w celach rozliczeniowych oraz przedawnienia roszczeń;

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

– do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

– do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing oferowanych produktów i usług.

Prawa osób których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych;

– do sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych;

– do usunięcia swoich danych osobowych;

– do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

W jaki sposób  mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ?

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać e-mail z tytułem „Ochrona danych osobowych – RODO” lub stosowną informację pocztą tradycyjną na podane powyżej dane kontaktowe Security Media Sp. z o.o.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez Security Media Sp. z o.o. Państwa danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

W celu świadczenia Państwu naszych usług konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują między innymi  Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia przez Security Media Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy/ zamówienia.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy Państwa dane są  przetwarzane automatycznie ?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu) przez Security Media Sp. z o.o. We wszelkich decyzjach wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych uczestniczy człowiek.

CO NAS WYRÓŻNIA
Mamy oko na zaawansowane, niezawodne rozwiązania